I Nordland velger om lag 60 % av elevene yrkesfag, og i disse dager starter mange ungdom i Nordland på læretiden sin og med det veien inn i voksenlivet. Bedrifter og institusjoner i hele fylket tar imot sin nye kollega etter å ha finpusset planene for læreløpet frem mot fagprøven, og etter to år er lærlingen blitt fagarbeider. Kanskje får hen seg jobb i lærebedriften, kanskje går ferden til en konkurrent. Uansett, fagbrevet er den beste starten en ungdom kan få på starten av yrkeslivet.


Og fagbrevet får ungdommene takket være lærebedriften. Uansett om det er en privat bedrift, kommune eller offentlig institusjon er lærebedriftene selve grunnfjellet i yrkesopplæringen. Deres ønske om å dele sin kunnskap er det som gjør at unge nordlendinger kan få ta del i arbeidslivet, attpåtil i drømmejobben. Derfor vil jeg gi lærebedriftene våre en stor honnør, og samtidig oppfordre alle som ikke har lærling i dag om å bli lærebedrift.


Ungdommen er gullet vårt!

Ungdom er den viktigste ressursen vi har i Nordland! Punktum og ferdig snakka! Det har fylkesrådet for lengst tatt konsekvensen av. Nordland skal være et attraktivt sted å bo i for ungdom, hvor de skal kunne få tatt sin utdanning nært der de bor. Derfor har vi 17 videregående skoler i fylket, med hele 28 skolesteder. Det ivaretar behovene både for næringsliv og elever i lokalsamfunnene.


Nordlandsmodellen

Fylkesrådet lanserte for noen år siden Nordlandsmodellen, der visjonen er at alle som påbegynner videregående skole skal fullføre. Nordlandsmodellen dreier seg om langsiktig jobbing mot tre mål: At det gjennom et langsiktig og målrettet arbeidet nå formidles langt flere lærlinger i Nordland, at gjennomføringen øker, og at karakterer og resultater samtidig blir stadig bedre. Nordlandsmodellen har bidratt til å motvirke frafall og utenforskap. Vi kan simpelthen ikke godta at ungdom som begynner på ei utdanning, ikke får fullført den!


Først med Læreplassgaranti

Et av de konkrete grepene som fylkesrådet har gjort i Nordlandsmodellen er innføringen av Læreplassgarantien i 2020 – som det første fylket i Norge. Den innebærer at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått VG2, er garantert læreplass i en lærebedrift i Nordland. I samarbeid med lærebedriftene i Nordland har vi kommet langt med innføringen av garantien. Det er en imponerende oppslutning om Læreplassgarantien blant bedrifter i hele fylket, og vi får stadig flere Læreplassgarantister i Nordland. Da ordningen ble igangsatt i 2020 var målet 1100 læreplassgarantister. I dag har vi over 1400!


Samarbeid virker!

Fylkeskommunen hadde aldri klart dette uten en stor innsats fra nærings- og samfunnslivet, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor. Resultatene viser hva vi kan få til når vi arbeider sammen!


Per 30. august har 947 av årets 1148 søkere i Nordland fått seg læreplass, det vil si en andel på 82,5%. Blant søkere med ungdomsrett er andelen med landet lærekontrakt hele 84,7%.

Læreplassgarantien er et vinn-vinn-prosjekt. Å være garantist gir bedrifter/institusjoner muligheter til å planlegge og styrke faget sitt, slik at bedrifter i de forskjellige regionene i Nordland få dekket sitt kompetansebehov.


Stolt og glad

Statistikk for Nordland fra de siste årene er oppløftende: stadig flere elever gjennomfører utdanningen og at resultatene bedres i Nordland. Det betyr ikke at jobben er gjort, tvert imot. Nordland er midt i det grønne skiftet. Veksten er i stor grad knyttet til grønn industri. En av våre største utfordringer er tilgangen til arbeidskraft og riktig kompetanse som kan møte de nye kravene i arbeids- og næringsliv. Her er lærebedriftene helt sentrale. Fylkesrådet vil fortsette arbeidet med å utvikle og fornye yrkesopplæringen i Nordland. Som skoleeiere lover vi å fortsette å lytte nøye til kommunene, bedriftene og øvrig samfunnsliv når skoletilbudene utformes


Jeg er både glad og stolt over at vi har et nærings- og samfunnsliv som bidrar og tar et så stort ansvar for å gi unge nordlendinger yrkesutdanning. Arbeids- og næringslivet i Nordland er vår viktigste samarbeidspartner for å få kompetent arbeidskraft i framtiden. Dette gode samarbeidet skal vi ta godt vare på. Til beste for lokalsamfunnene, nærings- og samfunnsliv – og ikke minst de unge. Sammen får vi det til.