Universitetsstyret har vedtatt såkalte campusprogram som tar for seg ambisjoner for stedlig utvikling og samordning, utvalgte utviklingsområder og utviklingsmål. Det skriver UiT Norges arktiske universitet i et nyhetsbrev.

Verden inn – ut i verden

UiTs målsetting for Narvik er ikke overraskende å videreutvikle universitetet som skapende møteplass – der samhandling mellom studenter, ansatte og aktører i det regionale landskapet bidrar til å realisere målene i «Drivkraft i nord», universitetets strategiplanen fram mot 2022.

Mer konkret: UiT i Narvik skal fokusere på tre utviklingsområder. For det første være en levende campus ved å utvikle innovative og attraktive rammer for utdanning, forskning og formidling som tiltrekker seg og ivaretar studenter, fagfolk og samarbeidspartnere. For det andre skal UiT være en kompetansepool for Hålogaland gjennom å være en ambisiøs og framtidsrettet kunnskaps- og utviklingspartner for aktører innen privat og offentlig sektor. Til sist, og under mottoet «Verden inn – ut i verden», forsterke universitetet i Narvik som internasjonalt møtested og utstillingsvindu for UiT i samarbeid med vertskommune og region.

For å sikre framdriften er det satt en rekke utviklingsmål. Blant annet skal universitetet ta initiativ til og aktivt delta i etablering av sentre og klynger innenfor aktuelle fagområder, skape et utforskende samarbeidsmiljø mellom fagretningene, øke sin relevans for og kontakt med regionalt arbeidsliv, og arbeide for å styrke sin rolle i det regionale utdanningssamarbeidet.

Internasjonalt møtested

Et omfattende globalt samarbeid har i årevis kjennetegnet den teknologiske delen av campusen, men UiT Narvik skal fortsette å utvikle og styrke sitt samarbeid med utvalgte, utenlandske universiteter, arrangere internasjonale konferanser og møteplasser, øke andelen studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer og besøkende internasjonale studenter.

Narvik skal være et internasjonalt møtested der satsinger på kaldt-klima-teknologi, avanserte produksjonsteknologier, logistikk og transportsystemer, fornybar energi, bygg- og anleggsvirksomhet, samfunnssikkerhet og beredskap, og helseinnovasjon har særlig stort utviklingspotensial.