Halvparten skal gå til lokalsykehusene.

– Det handler om grunnleggende samfunnsberedskap. Vi må ha sykehustilbud nær der folk bor, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

I sitt alternative budsjett legger partiet opp til å styrke sykehusøkonomien med 1 milliard kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Halvparten av satsingen, 500 millioner kroner, er tiltenkt å utvikle lokalsykehustilbudet og ambulansetjenesten i distriktene. Det innebærer:

  • Å beholde akuttkirurgi ved alle lokalsykehus.
  • Ingen lokalsykehus skal legges ned.
  • Avvikle «økonomisk ineffektive storsykehusplaner».
  • Ambulansetjenesten bygges ut, responstiden må følges.

Vil kutte i sentralt byråkrati

Noen av argumentene som gikk igjen under debatten om regjeringens sykehusplan, var at medisin er et fag i sterk utvikling og at det fører til økt sentralisering.

Det er ingen motsetning mellom at medisinsk spisskompetanse samles på de store sykehusene og ønske om å bevare et godt utbygd allmenntilbud, understreker Vedum.

– De fleste innleggelser er normale behandlinger som kan håndteres av gode lokalsykehus. Vi bor i et langstrakt land, og vi må ha akuttkirurgi og grunnleggende fødselsomsorg tilgjengelig for folk, sier han.

Pengene til den økte sykehussatsingen vil han delvis omprioritere og delvis ta fra noe høyere skattenivå.

– Vi foreslår blant annet å kutte i Helsedirektoratet og i ordningen Fritt Behandlingsvalg, som er en privatiseringsreform vi er motstandere av, sier Vedum.

Vil legge om sykehussektoren

Helsesatsingen handler også om å legge om hele organiseringen av spesialisthelsetjenesten. Senterpartiet vil gå vekk fra helseforetaksmodellen, som organiserer sykehus i fire helseregioner. I stedet bør sykehusene rammefinansieres, går partiet inn for.

– Dette handler like mye om å bekjempe økt byråkratisering. Helsepersonell skal få bruke mer tid på pasienter og mindre tid på administrasjon og rapportering, sier Vedum.

Motstanden mot sentralisering kommer også til uttrykk på justis- og politifeltet. I Sps forslag til statsbudsjett økes de frie midlene til politidistriktene med 500 millioner kroner.

Pengene skal gå til bedret responstiden i distriktene, til ansettelser og til bedre materiell. Sp foreslår også å styrke grensekontrollen med 100 millioner kroner. Til gjengjeld mener partiet at 100 millioner kroner kan kuttes i budsjettposten til Politidirektoratet.

– Det var dessverre bred støtte for politireformen da den ble vedtatt på Stortinget, men jeg tror flere og flere i de andre partiene begynner å få øynene opp nå, sier Vedum. (ANB-NTB)

Fakta om Senterpartiets helsebudsjett

  • 1 milliard kroner mer til sykehussektoren, hvorav 500 millioner kroner skal gå til lokalsykehus og akuttberedskap.
  • 100 millioner settes av til ekstra vedlikehold og rehabilitering av sykehusbygg og til modernisering av utstyr. Dette er del av tiltakspakken mot ledighet.
  • 100 millioner kroner skal gå til utdanne flere leger.
  • 100 millioner kroner til satsing på rus- og psykiatritilbudet. Ses i sammenheng med at partiet vil øremerke midler til opptrappingsplan for rus og psykiatri i kommunene.
  • 100 millioner kroner til å styrke bemanning ved kvinneklinikker og fødeavdelinger.
  • 100 millioner kroner fordeles på Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk, stamcelletransplantasjon av MS-pasienter, Hepatitt C-behandling, synsrehabilitering, medisinsk undersøkelse av barn ved barnehusene. (ANB-NTB)