24. januar er FNs internasjonale dag for utdanning. Vi vet at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og at utdanning står sentralt for å sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Jeg mener vi må gå fra å tenke på utdanning som noe som kun skjer i skolen og i starten av livet, til å tenke på utdanning som en del av livslang læring for alle. I det ligger det at vi må utvikle utdanningsmulighetene i hele landet, og sørge for at alle får mulighet til å fylle på med kunnskap og kompetanse i løpet av arbeidslivet.

Skal vi kunne imøtekomme samfunnets og arbeidslivets behov for stadig ny kompetanse må vi endre måten vi tenker på utdanning og kompetanseheving. Vi må tørre å stille oss spørsmålene: hva bør vi fortsette å gjøre? Hva bør vi slutte med? Hva må omformes? Dette er vanskelige spørsmål som hele tiden vil endre seg, noe som igjen gjør det viktig med en politisk plan for hvordan vi skal kunne skape bærekraftige samfunn gjennom utdanning.

For regjeringen er det viktig med en storsatsing på utdanning i hele landet, slik at folk kan få påfyll av kunnskap og kompetanse uavhengig om du bor i by eller bygd. Som nordlending er jeg spesielt glad for at regjeringen ønsker en ny giv i nordområdene og snu de negative trendene her.

For til tross for alle mulighetene som finnes i nord, og den strategiske betydningen av nordområdene for hele Norge, synker folketallet i Nord-Norge med over tre tusen årlig. Årsaken til dette er nok sammensatt, men manglende tilgjengelig kompetanse for å kunne utvikle ny industri er nok en av dem. Skal vi i nord kunne endre denne negative utviklingen må vi ha en regjering som satser på kompetanse gjennom å gjøre relevant og tidsriktig utdanning tilgjengelig for alle.
På den måten kan vi også utvikle oss inn mot fremtidens næringer som eks. mineralnæring, reiseliv, batteriproduksjon, hydrogen, kraft- og nettutbygging, fiskeri og havbruk.

Det er viktig at det legges vekt på at ulike regioner i Norge har behov for ulike utdanningssatsinger. For oss i nord vil behovene for utdanning innen flere områder være annerledes enn andre plasser i landet, noe som må gjenspeiles i de utdanningstilbudene som gis både gjennom fylkets videregående skoler, fagskoler, samt gjennom høyskoler og universitet. Tilbud om fjernundervisning og desentralisert utdanning vil også bli viktig, og da spesielt i nord der vi mange plasser har en spredt befolkning.

Skal vi lykkes med dette, må vi starte allerede i grunnskolen. Vi må styrke fellesskolen slik at alle elever gis mulighet for god læring, mestring, gis gode ferdigheter, og dermed et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnet. Ap/Sp-regjeringen er allerede i gang med å styrke grunnskolen gjennom mer praktisk læring, en tillitsreform som gir lærere mer tid til barna, og sikre lærerne mulighet for etter- og videreutdanning.

Norge trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. Derfor er det viktig at vi i den videregående skolen gir elever kompetanse de trenger for å gå inn i arbeidslivet og videre utdanning, gjennomføre et kraftfullt løft for yrkesfag, sikre læreplass for alle ungdommer som er kvalifisert, og gi elever tilgang til det utstyret de trenger.

Skal vi som samfunn og enkeltpersoner kunne endre oss slik at vi til enhver tid kan imøtekomme samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, må vi innrette utdanningstilbudene på en måte som gjør relevant utdanning tilgjengelig for alle. Samtidig må utdanningsmulighetene bygge på landsdelens fortrinn og lokale verdier for å skape vekst.

Samfunnet er til enhver tid i endring, og det er opp til oss å endre kursen for landsdelen vår. Skal vi sikre en ny giv i nordområdene må det innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel. Kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv må samarbeide tett for å være i forkant av endringene som skjer i samfunnet, og ikke minst gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling.

Jeg tror nøkkelen til å snu den negative trenden i nord ligger i utdanning. Bare gjennom utdanning kan vi fremover utvikle landsdelen med nye arbeidsplasser, gjøre det attraktivt for ungdommen vår å bli boende i nord, og skape levende lokalsamfunn.

Sigurd Myrvoll
Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
Utdannings- og forskningskomiteen.