Høringsuttalelse til kommuneplanen til Narvik kommune fra Narvik og omegn turistforening (NOT) og styret i Sørfjordfjellet tur- og hytteforening (STH):

KLART NEI TIL EV. VINDKRAFTVERK VED SKOGVATNET OG OMEGN!

Uttalelse til kommuneplanen til Narvik kommune.

Sørfjordfjellet tur- og hytteforening er en interesseforening som har samme formål som den gamle Sørfjord hytteforening:

«…..å fremme naturopplevelse og rekreasjon gjennom å ivareta hytter, bruer, stier og annen infrastruktur på Sørfjordfjellet…»

NOT og STH har et nært samarbeid til beste for hele Sørfjordfjellet som turområde.

Foreningene vil protestere sterkt mot forslaget om vindkraftverk i området Tverrelvhalsen/Skogvatnet/Fonntinden (i tidligere Tysfjord kommune)! Dette området er helt uberørt av veier, tekniske inngrep eller kraftlinjer. Dette som svar på forslag nylig formidlet via Futurum, usikkert av hvem?

Vi minner om at Statskog SF i brev fra NVE 20.12.2012 fikk avslag på sin søknad om å bygge Skogvatnet Vindkraftverk i dette området, med 30 vindmøller. Samtidig fikk Sørfjord Vindkraftverk konsesjon. NVE fant å meddele konsesjon kun til Sørfjord Vindkraftverk, da det var overføringskapasitet på kraftlinja fra Sørfjorden til Kjøpsvik for kun det ene prosjektet, i tillegg til krafta fra vannkraftverkene Sørfjord I og Sørfjord II. Dessuten var det allerede flere tekniske inngrep i området sør for Brynsvatnet.

I samme brev fra NVE ble Tverrelvhalsen trukket ut av planområdet, da dette området ble karakterisert å ha stor verdi, her hadde Nordkraft Vind AS søkt om å bygge fire vindturbiner. Verdien lå bl.a. i gammel ferdselssti østover via Skogvatnet og til Bávrojávrre, samt til isbreen Gihtsejiegna og Bjørntoppen (1520 moh), trekkvei for rein, kalkholdig grunn med sjeldne planter og verdifullt samisk fornminne. Dessuten mente NVE at vindturbiner her ble uakseptable visuelt, i og med høyder godt over 700 moh. Ferdselsstien fra Sørfjorden til Brynsvatnet, via Tverrelvhalsen og østover, er mye brukt av de som har hytter og fritidsboliger langs med fjorden, samt en god del andre som enten kommer fra Bávrojávrre og Sitasjávrre, eller går andre veien. Til rekreasjon, turer både sommer og vinter, jakt og opplevelser generelt. Det er gamle ferdselsstier opp til dette fjellområdet, både fra Straumpollen, Tennstranda og Bukta. Også området øst og nordøst for Tverrelvhalsen er urørt av tekniske inngrep Det er lokalt utarbeidet detaljkart over alle stiene som har vært brukt, og som ennå brukes. Dette kartet kan ettersendes vår uttalelse, om ønskelig fra kommunen.

Vi kan ikke se at NVEs vurdering av Tverrelvhalsen har endret seg på få år! Dersom en utbygger skulle anlegge vindturbiner oppe på Tverrelvhalsen og nordover og østover, er sannsynligvis eneste mulige adkomst nettopp via Tverrelvhalsen.

Som bakgrunn for søknaden fra Statskog lå en utredning som viste adkomstvei på 4 km fra nordsida av Brynsvatnet og opp langs sørsida av nettopp Tverrelvhalsen og inn til det da planlagte vindkraftverket. Videre var det planlagt hele 36 km interne veier rundt til de 30 vindturbinene, tilsvarer lengden på Kjøpsvikveien!

Vi understreker at det også i årene framover må være helt uaktuelt å bygge vindturbiner i dette området – i helt urørt natur høyt til fjells, høyder fra ca. 650 – 850 moh!

Dette området er avsatt til frilufts- og naturområde i gjeldende kommuneplan for Tysfjord kommune, vedtatt så seint som i desember 2015.

Sørfjord Vindkraftverk med 23 vindturbiner og mange km med vei sprengt og utfylt rundt om i et område, der det tidligere var få synlige inngrep, ligger rett sør/sørvest for Tverrelvhalsen og området rundt.

Det må da være nok utbygging av vindkraft i dette unike området!