Ytringsfriheten er vår fremste rett.

Den skal aldri begrenses.

Ytringsfriheten når uansett et brytningspunkt mellom ytring og kriminell handling et sted langs utøvelsen. Det er min mening etter en årrekke i offentligheten, at langt de aller fleste ikke bruker sin frihet på bekostning av andres. Det er nemlig slik at man ved å fremsette noe som kan sortere som trussel, setter andres frihet på spill ved å skape frykt. Det skal ingen måtte behøve å oppleve for seg og sine familier, uansett hvem man er, eller hvilken stilling man har.

Vi har nå nettopp opplevd et eksempel lokalt, som jeg mener er langt forbi det akseptable, der rådmannen i Narvik kunne lese en påstand om at han av enkelte ønskes 6 fot under torva.

I dette innlegget prater jeg ikke som politiker, men som menneske, og en slik uttalelse er for meg langt forbi det akseptable, og sågar kanskje inne på det lovstridige.

Det er selvsagt tilfeller der jeg selv også skriver impulsivt før jeg tenker, men aldri på en slik måte at det tjener til å skape frykt hos mine medmennesker.

Vi er av kjøtt og blod alle sammen. Uansett hvor vi står i samfunnet, uansett hvor enige eller uenige vi er, er det gjensidig respekt som gjelder.

Så ser jeg ofte påstander om at kommunen ødelegges av den ene eller den andre politikeren eller administrativt ansatte i kommunen. Vel, det kan så være at avgjørelser til tider viser seg å ikke nødvendigvis ha vært gode eller noe man er enige i, men jeg har overhodet ikke tro på at det sitter mennesker på rådhuset i Narvik, være seg i administrasjon eller som politikere, som jobber aktivt for å skade kommunen eller dens innbyggere på noe vis. Jeg ser mennesker som ofrer alle sine timer på å kjempe for det de mener er til det beste for kommunen og dens innbyggere, Så er det forskjellige meninger om hvilken vei som er mest formålstjenlig for å oppnå akkurat det, som fører til meningsbrytningen som er demokratiet.

Jeg er selv så langt fra enig i deler av det som avgjøres i kommunen, at det til tider kan føles nær absurd, men det fører bare til at jeg kvesser argumentene og gyver på mot neste korsvei for å vinne frem. Det gjør jeg med samme respekt for de som mener noe annet enn meg, som jeg ønsker at de skal vise meg.

Lokaldemokratiet fungerer best dersom det ikke fostres skille mellom folk, politiker og administrasjon. Slike skiller må brytes ned i den grad de eksisterer.

Det fordrer vel også hat å levere trusler om og til andre, og om hat som konsept, kan det sies at det må være litt som å drikke gift, og forvente at andre skal ta skade av det.

Lite konstruktivt og selvskadende.