Leser med stor interesse ditt debattinnlegg i Fremover av 21. februar.

Du skal ha for at du står frem som en angrende synder i din iver på å «beskytte» én mulig nærings-interessent for et mulig fremtidig vindmølleprosjekt fremfor å forholde deg til åpenhet og offentlighetslovens bestemmelser..

Du beklager din feilvurdering og kommer med lovnader som “i det videre arbeidet med kommuneplanen skal alle som vil bli hørt. Vi ønsker innspill, vi ønsker debatt og vi har lagt opp til en omfattende og grundig prosess som selvsagt skal skje helt åpent”, “det er sånn vi utvikler lokalsamfunnet for fremtiden, i en god og demokratisk prosess” og så videre.

Beklager Skjønnås, men din troverdighet i mine øyne er forlengst forspilt. Mer presist i 2012. Det var da Frydenlundforbindelsen (FF) det gjaldt. Var det en grundig, god og demokratisk prosess hvor alt skjedde helt åpent?

Høsten 2012 innkalte du, som administrerende direktør i Narvikgården AS (NG), altså Narvik kommune (NK), til folkemøte. Folkemøte for beboerne på kirkemyra for å informere om ny behandling av en allerede regulert veiforbindelse mellom Demag og Frydenlundsiden. Den var da i gjeldende reguleringsplan regulert til Alléen ved dagens Rema 1000.

Du presenterte to mulige alternative traséer i tillegg til det regulerte Rema-alternativet. Det ble presentert skisser over de tre alternative traséene og du brukte mye tid på å forlede forsamlingen om at det på dette tidspunktet ikke var gjort noe nytt valg av trasé, at NG på vegne av NK var veldig åpen for gode ideer, innspill, og at åpenhet og medvirkning var ønsket og en selvfølgelighet!

Lite visste vi om det du ikke fortalte. Du sa ingenting om:

● Ditt skriv av 3.5.2012, altså noen måneder tidligere, der du informerte daværende rådmann Wiggo Lauritzen om hvor den nye veien skulle gå (se link til NK)

Skrivet er offentlig, men tilfeldigvis ikke publisert på kommunens nettsider. Legger for enkelhets skyld en lesbar link til skrivet her:

Her skriver du: “Ny Frydenlundforbindelse reguleres inn med start i planlagte sørvestre rundkjøring på Malmporten Handelspark og gjennom eksisterende tunnel til søndre del av Tunnelveien. Herfra vil veitraséen fortsette nordvest opp Tunnelveien til planlagt rundkjøring/kryss i Kirkegata (se vedlegg)”.

Du har tatt deg tiden til å tegne hvor du har planlagt å legge den nye FF i tilfelle det ikke var beskrevet godt nok i tekstform.

Er det dette du mener med en grundig, god og demokratisk prosess med god medvirkning hvor alt skjer helt åpent?

● Bystyrevedtaket av 21.6.2012, også det noen måneder tidligere, om at fremforhandlet avtale med LKAB skulle signeres på vegne av kommunen.

Les saksfremlegg og saksutredning her (link til NK)

Her godkjenner Bystyret fremforhandlet avtale med LKAB om hvor Frydenlundforbindelsen i detalj skal gå: Via Tunnelveien.

I saksfremlegget sies det “nærmere om avtalen” pkt 1 a:

“Kommunen foretar endring i reguleringsplanen hva angår «Frydenlundforbindelsen» og «Flyplassforbindelsen», jfr. forslag av 19.09.2011 til omregulering av gjeldende reguleringsplan av 18.12.2003”.

Pkt 1.b:

“Ny Frydenlundforbindelse etableres fra og med planlagt rundkjøring på Malmporten Handelspark (sørvest) gjennom eksisterende tunnel til rundkjøring/kryss Kirkegata hvor kommunen gis vederlagsfri tilgang til tunnel, at LKAB bekoster forslag til reguleringsendring, begrenset oppad til kr. 100.000,-, samt andel av veiopparbeidelse og erverv av arealer med NOK 11 mill.+mva”.

Her beslutter altså kommunens øverste organ, bystyret, hvilken trasé en ny Frydenlundforbindelse skal følge. Komite for plan og næring har også gitt sitt enstemmige vedtak av rådmannen Lauritzens forslag. Samme dag!

I motytelse skal LKAB betale inntil kroner 100.000 for ny regulering, mottar vederlagsfritt LKABs anleggstunnel og 11 millioner (eks merverdiavgift). Dette står også å lese som egne punkt i avtalen.

De fleste skjønner at LKAB har interesser av å skjerme sitt anleggsområde på en sikker og betryggende måte..

Men at LKAB skal diktere kommunen om hvor veien skal gå utenfor LKABs inngjerdede anleggsområde og at kommunen velger å se bort fra alt av regler om blant annet medbestemmelse, offentlighet og åpenhet og aksepterer et slikt vilkår er intet mer enn fryktelig dårlig forhandlet, ulovlig og muligens straffbart.

Her binder kommunen seg til én større næringsdriver fremfor byens borgere og direkte berørte parter i Tunnelveien.

Les LKAB-avtalen her (link til NK)

Se spesielt avtalens

pkt 3 2. avsnitt med skisse i vedlegg 4.

Her spesifiseres det at ny trasé skal gå via Tunnelveien.

Pkt 3 9. avsnitt

LKAB skal betale 11 millioner for etablering av ny trasé via Tunnelveien.

Pkt 15

Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt deg godkjennes av Narvik Bystyre. Altså Bystyrevedtaket av 21.6.2012.

All saksbehandling/planprosess og så videre etter dette er å betrakte som en skinnprosess for at kommunen skal møte avtalens bestemmelser og forlede byens innbyggere og ikke minst de berørte parter i Tunnelveien.

26.8.2014 hadde Skjønnås innkalt til møte med de berørte parter i Tunnelveien for å presentere at etter en lovpålagt planprosess ble tilfeldigvis Tunnelveien valgt som trasé for en ny Frydenlundforbindelse.

Etter en del spørsmål fra salen innrømmet Skjønnås at LKAB-avtalen hadde lagt sterke føringer for valget.

Inntil det øyeblikket hadde LKAB-avtalen vært hemmeligholdt for de berørte partene, byens innbyggere, men selvfølgelig med unntak av LKAB.

I formannskapsmøte 20.2.2020 skulle du informere Formannskapet om status i saken om Frydenlundforbindelsen. Etter å ha satt formannskapets møte gikk ordføreren igjennom møtets agenda. Ordføreren orienterte så at rådmannens orientering om frydenlundforbindelsen skulle gå for lukkede dører og tas til slutt sammen med en annen sak som også skulle gå for lukkede dører. Altså ble det ikke en debatt eller votering om orienteringen av Frydenlundforbindelsen skulle gå for lukkede dører.

Da representant fra de berørte parter i Tunnelveien i første pause spurte ordføreren om begrunnelse for lukking av møtet, ble vedkommende henvist til deg.

For ordens skyld opplyses det her at lukking av formannskapsmøter og bystyremøter er det kun formannskapet eller bystyret selv, etter debatt og votering, som har myndighet til å beslutte. Rådmannen har ikke slik myndighet.

Lukking av møtet ble i ettertid klaget inn for Sivilombudsmannen (SOM) for lukking av et offentlig møte uten hjemmel og uten formannskapets debatt og votering om stenging av møtet.

I Rådmannens tilsvar til SOM av 26.3.2020 ble det svart at det rett etter ordførerens gjennomgang av agenda ble debatt og votering, men at det muligens gikk litt fort for seg. Men du beklaget at det var avglemt i møtereferatet.

Det finnes bevis for det motsatte. Det var ikke noe debatt eller votering om orienteringssaken skulle gå for lukkede dører.

Ikke rart at vi i senere møter med de politiske partier ble møtt med at det fantes to sannheter i saken om Frydenlundforbindelsen. Én fra oss som berørte parter og én fra rådmannens orientering.

Rådmannens svar til SOM kan ikke offentligjøres da det er unntatt offentlighet…!

Er det dette du mener med en grundig, god og demokratisk prosess med medvirkning hvor alt skjer helt åpent?

Agenda Formannskapsmøte 20.2.2020:

Referat fra Formannskapsmøte 20.2.2020:

Nei Skjønnås. Din troverdighet ramler på steingrunn her i huset.

Du styrker ikke din troverdighet med hva du sier og skriver, men hva du gjør. Og ikke minst hva du tidligere har gjort.

Beslutningen om ny trasé var i realiteten avgjort i LKAB-avtalen, komite for plan og næring og endelig i bystyret juni 2012. Lenge før en planprosess med lovpålagt medvirkning fra alle berørte parter, unntatt LKAB selvfølgelig, startet.

Det var for oss berørte parter i Tunnelveien allerede da en tapt sak. Uten lovpålagt medvirkning.

Det er viktig for alle byens innbyggere som måtte ha meninger og ønsker for eller imot vindmøller og snøscooter, berørte av byheis og så videre å legge seg på minne...