Hvordan få fornøyde brukere i Narvik-barnehagene?

Som ansatte i en av de flotte eksisterende barnehagene som vurderes nedlagt har vi et ønske om å komme med noen ytringer/betraktninger vedrørende denne saken som berører veldig mange parter.

I Fremover 15. mars sier kommunalsjef Rolf M. Lossius at et nybygg vil gi både barn og voksne en mye bedre hverdag.

Det er klart det er billigere å bygge fire vegger og putte flest mulig barn inn der, men er dette til barnas beste og langstideffekter hvordan dette vil påvirke barna virker fraværende.

Denne politiske avgjørelsen er en total overkjøring av de fleste foreldre/ansattes ønsker for den fremtidige generasjon. Dette har både foreldre og ansatte gjennom sine fagforeninger og media gjort helt klart gjennom flere skriv til kommunen.

Vi ser og forstår at kommunen må spare penger, men det må gå an å gå i en dialog å finne ei løsning som kan være en bra løsning for alle parter. Det må ikke være driftseffektiviteten som overskygger alt.

Vi setter pris på at det er satt en flexibel dato for denne utredningen, med ny vurdering i 2024.

Med dette håper vi det er rom for å se på ei løsning som skaper både bolyst og tilflytter -lyst,

Ikke minst med tanke på fraflytting, som at vi nu har mistet et legepar p.g.a. usikkerheten med bhg,strukturen

Et av spørsmålene som var stilt til: “Hva om det ikke lar seg gjøre å bygge på tomta på sykehushaugen”?

Svar: “Jo da er alternativet eventuelt å restaurere/ bygge ut barnehager på eksisterende tomter” (Skarpen,Barnebo,Rallarn og Skistua)

Her ligger ei løsning som ville gjort alle parter fornøyd

 • dette er velfungerende barnehager, som alle parter ønsker å beholde og som ligger på godt plasserte tomter,tilgjengelig også for de uten bil.
 • alle har gode faglig miljøer bygd opp over flere år, man trenger ikke en storbarnehage for å ha et godt fagmiljø,vi er gode på å samarbeide.
 • du får barnehager i forskjellige bydeler, det er ikke alle som disponerer bil og kollektivtrafikken er ikke altfor godt utviklet her i byen
 • du har barnehager som ligger lett tilgjengelig for de fleste både m.h.t. bosted og jobb.
 • er det mindre søkermasse et år kan kommunen stenge noen avdelinger,og disse kan åpnes fort opp igjen i de år hvor søkermassen øker igjen
 • kommunen slipper å bli sittende med tomme plasser i en storbarnehage fordi flere og flere vil søke seg til de private
 • Investeringsbehovet for tre storbarnehager vil etter det som sto i avisen 15.mars være 270 millioner kroner, det er mye for noe brukerne ikke ønsker

SINTEFS rapport 25.mars 2020 Norge bør satse på rehabilitering fremfor nybygg viser jo at å restaurere eksisterende barnehager vil lønne seg

Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg - SINTEF

Narvik vil jo være med på det grønne skiftet, så dette bør jo være et viktig element i denne saken. Det å bygge nytt lønner seg, MEN å rehabilitere gamle bygg er ENDA BEDRE

 • de trafikale forholdene blir ikke et problem, noe det vil bli hvis alle skal til sykehushaugen

I en storbarnehage vil man og trenge ei enorm tomt. Man vil jo allikevel få ei utfordring f.eks på vår, sommer, høst hvor vi er ute nesten hele tiden. Skal ungene få utdelt hver sine deler av dagen hvor de er så heldig å få være ute en fin sommerdag

Ikke bare vurderer en del av politikerne storbarnehage, men i tillegg ønsker de å vurdere å sette inn flere barn i barnegruppene på både små og storavdelinger (fra 9 til 12 og fra 18 til 24, noe vi syns er svært uheldig)

 • det er jo ikke slik at personaltettheten er f.eks tre voksne på småavd hele tiden, det er vakter, pauser, møter, sykdom, etc) noe som resulterer at man er alene med hele gruppa deler av dagen
 • hva med de sårbare barna? barn med forskjellige utfordringer som trenger ro og små forhold
 • man skal kunne ivareta enkeltbarnet og familien
 • det vil bli et høyere støynivå som vil være utfordrende for både store og små
 • store avdelinger vil være sårbar i forhold til fravær
 • det er lettere å utvikle en god relasjon i små grupper

Professor Lars Wichstrøm ved psykologisk institutt ved NTNU viser i sin undersøkelse:

 • barn fra større barnehage grupper får mer problemer på skolen
 • barn fra større barnehagegrupper drar i større grad med seg atferdsvansker enn de fra små grupper

https://www.facebook.com/groups/234742090226848/permalink/1642932949407748/

En god barnehage er ikke ensbetydende med et nytt bygg. Virker som det er en trend i kommuneNorge å gå for store skoler /barnehager, men Narvik trenger ikke å være med på denne trenden. Et bærekraftig barnehagetilbud innebærer flere faktorer som vil være avgjørende for om et barnehagetilbud vil være godt. Den viktigste faktoren som ikke kan måles i kroner og øre er KVALITET. Hva som er kvalitet og viktig for en god barnehage vil oppleves forskjellig fra person til person og familie til familie, men det er en del faktorer som vi trur er viktig :

 • foreldrenes vurdering av hva de syns er best for sine barn er vesentlig, noe som er kommet tydelig frem i foreldrenes engasjement i media den siste tiden.
 • personalets vurdering er viktig, det er de og brukerne som vet “hvor skoen trykker”,og de fleste mener at en storbarnehage ikke er veien å gå, og det er vesentlig at personalet blir lyttet til i en så alvorlig avgjørelse
 • en uteplass som kan benyttes av alle til enhver tid innenfor trygge oversiktlige rammer
 • gode muligheter for å benytte natur og sosiale arenaer
 • god kompetanse, god og stabil personalgruppe og personaltetthet.
 • barnehager bør være lett tilgjengelig for alle søkere uavhengig hvor de bor (alle har ikke bil eller lett tilgjengelig kollektivtransport)

Vi håper politikerne vil ta dette med i videre vurderinger, og lytte til de som bruker barnehagene.

At det er blitt en trend for mange kommuner med dårlig økonomi å gå for “storskoler” og “storbarnehager” for å få bedre driftseffektivitet behøver ikke å bety at Narvik kommune må følge denne trenden, det kan vise seg at det i fremtiden kan bli dyrere m.h.t. konsekvenser av det som er beskrevet og kommer frem i linkene som er vist til.

Dette vil gå ut over kommende generasjoner og oppvekstmiljø.

All forskning viser at selv om det kanskje vil være litt dyrere å drifte i litt mindre skala vil det til sist i en fremtidskonsekvens være en positiv ting for alle parter

Det er veldig bra at byens befolkning engasjerer seg om dette, det vil berøre de fleste med barn, barnebarn, slektninger og generelt vil man jo at den kommende generasjon skal ha det beste.

Vi er heldig som sammen med foreldrene får være med å bygge “grunnmuren” for barna, men da er vi avhengig av at politikerne lytter til foreldrene og oss som jobber i barnehager.

Verd å lese for både rådmann, politikere, personal og foreldre. Dette er en sak fra en annen kommune, og som stille gode spørsmål angående denne problematikken

https://www.facebook.com/groups/234742090226848/permalink/1642095132824863/