I forbindelse med behandlingen av kommuneplanen, inkl. kystsoneplanen, for Tysfjord kommune, 15.-16.12.2015, foreslo jeg følgende, som ble enstemmig vedtatt:

«Kommunestyret ber om at hummerbestanden vernes i 10 år.»

Vedtaket ble så vedtatt oversendt administrasjonen, selvfølgelig med den hensikt at kommunen skulle fremme dette vedtaket/ønsket videre overfor rette myndigheter.

Vedtaket kom selvfølgelig av at det i kommunen var en allmenn oppfatning av at den unike lokale hummerstammen var overbeskattet. Samt at man mente at det måtte fredning til over en lengre periode for om mulig å ivareta bestanden. Dette er det mange i Tysfjord som mener også i dag, snart seks år etter.

Dessuten var vedtaket i kommunestyret også å oppfatte som en oppfølging av tidligere miljøvernminister Erik Solheims oppfordring til kommunen om å ivareta denne arten spesielt. Det var følgelig et enstemmig kommunestyre som vedtok dette, og ingen ytret seg imot eller stilte spørsmål om lovlighet.

Rådgivingsselskapet Asplan Viak karakteriserer i sin planbeskrivelse til forslaget til kystsoneplan for bl.a. Narvik kommune nå dette enstemmige vedtaket i Tysfjord kommunestyre 16.12.2015 «som ulovlig». Dette gjentar enhetsleder i Narvik kommune, Dobak Kvensjø, under folkemøtet om kystsoneplanen nylig. Dette stiller jeg meg nå følgelig totalt uforstående til! Det må selvfølgelig være tillatt for enhver kommune i sin kystsoneplanlegging – for sin egen kommune – å komme med oppfordringer til og legge føringer for forvaltningen av artene i havet! Bl.a. hummeren. Egentlig må det være en sentral oppgave for en kommune å bidra til å ivareta arter innenfor eget område!

I kommunestyremøtet i Tysfjord 15.-16.12.2021 var det ingen som ytret seg om at vedtaket kunne være såkalt «ulovlig», verken før avstemningen eller etter. Hensikten med vedtaket var da helt klar!

I ettertid for en kommuneadministrasjon å påstå at et kommunestyrevedtak er «ulovlig», er egentlig en svært alvorlig sak. Ev. ulovlighet vil måtte være et brudd på norsk lov, noe som det nå er på sin plass å be Narvik kommune å dokumentere!

Jeg ber om at denne formuleringa i planbeskrivelsen strykes. Og samtidig oppfordrer jeg Narvik kommune - og Hamarøy kommune - i sin behandling av kystsoneplanen å følge opp vedtaket i Tysfjord kommunestyre for å ivareta tysfjordhummeren!

Kjøpsvik 10.10.2021, John G. Skogvoll, medlem av kommunestyret og formannskapet i Tysfjord inntil 01.01.2020