Vi er klar, fagskolene er klar, er du?

Arbeiderpartiet vil ha flere stolte fagarbeidere, og flere karriereveier for de mange med yrkesfaglig bakgrunn, derfor satser vi på kvalitet og flere studieplasser i fagskolene.

Behovet for folk med høyere yrkesfaglig utdanning er stort, et behov vi vet vil øke fremover.
Regjeringen har de siste månedene vist at satsing på fagskolene skal ha fokus, uten nye utdanningstilbud som arbeidslivet etterspør, og en fagskolesektor som er riktig dimensjonert, vil Norge tape i konkurransen med utenlandske bedrifter.

Bare i løpet av denne måneden har Regjeringen derfor tildelt fagskolene 20 millioner kroner til 500 nye toårige studieplasser, med oppstart allerede høsten 2023.
Nå styrkes i tillegg kvaliteten på utdanningen ved at det tildeles ytterligere 51 millioner kroner til 20 fagskoler rundt i landet.
Pengene skal blant annet gå til å utvikle nye utdanningstilbud, kjøpe inn nytt utstyr, og øke den digitale og pedagogiske kompetansen til faglærere.

Skal fagskolene kunne gi folk høyere utdanning av høy kvalitet, og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitet og høyskoleutdanning, så må det satses, og det må skje nå. For Arbeiderpartiet er det viktig å gi fagskolene en viktigere rolle i arbeidet med livslang læring.
Skal vi kunne møte fremtidens kompetansebehov, vil et tett samarbeid mellom fagskolene og partene i arbeidslivet bli viktig i årene fremover. Viktig vil det også bli at de ulike fagskolene selv skal kunne kvalitetssikre og starte nye utdanningstilbud uten å gå gjennom en ekstern godkjenningsprosess, såkalt institusjonsakkreditering. Dette er mindre byråkratisk, og vil gi fagskolene mer fleksibilitet til å etablere utdanningstilbud på tvers av flere fagområder.

I Regjeringsplattformen fremkommer satsingen på fagskolene ved at:

· Det skal gjennomføres en opptrapping av antall studieplasser i henhold til arbeidslivets behov.

· Finansieringen skal styrkes, og egenbetalingen reduseres.

· Vi skal gjennomgå dimensjoneringen i fagskolesektoren for å sikre hele landet utdanningstilbud av god kvalitet.

· Vi skal styrke bransjeprogrammene, etter og videreutdanningstilbudene slik at vi tar i bruk kapasiteten og kompetansen i fagskolene.

Satsingen Regjeringen nå gjør på fagskolene vil gi et betydelig løft i en viktig sektor, og vil sikre at flere får tilgang til utdanninger skreddersydd arbeidsmarkedets behov.

Fagskolene har en sentral rolle i å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor. NHOs kompetansebarometer for 2022 viste at 1 av 2 bedrifter hadde behov for folk med høyere yrkesfaglig utdanning.

Totalt er det 40 prosjekter ved 20 fagskoler som får utviklingsmidler i år. Det er god spredning i fagområder som får støtte, men samlet sett tildeles det mest penger til prosjekter som er rettet mot helse- og velferdsfag, og tekniske fag.

Fullt opptrappet vil Regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning gjennom fagskolene føre til en økning av antall studieplasser på 15 prosent fra dagens nivå.

Sigurd Myrvoll
Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
Utdanning og forskningskomiteen.