Narvik Senterparti skriver i et innlegg at de av respekt for folket og tidligere vedtak sier nei til å vike fra «innbyggervedtaket» i fjor.

Noen av oss andre, flertallet, mener at vi i lys av dramatiske endringer rundt oss og av respekt for innbyggerne og framtida, må være åpen for at vi kanskje må produsere mer fornybar kraft også i vår region.

Vi må gi oss rom for å vurdere og planlegge – for så å beslutte. Energikrisa i den vestlige verden nå forteller alt om det.

Nok kraft – da

Arbeiderpartiet foreslo i det forlengede kommunestyremøtet 4. oktober å støtte 2 av 3 punkter i innbyggerforslaget. Det ble sagt fra talerstolen av undertegnede at Arbeiderpartiet prinsipielt ikke er imot vindkraft, men at vi støttet innbyggerforslag fordi det per 4. oktober ble konstatert fra flere hold at vi ikke hadde behov for mere kraft da.

Også i Fremover-artikkelen hvor ordfører Rune Edvardsen og undertegnede bekreftet at vi skulle støtte innbyggerforslaget, var vi tydelig på at det ikke gjaldt for all fremtid.

Strømkrise

Under en måned etter dette vedtaket fikk vi i et ekstraordinært kommunestyre vite at Aker ønsket å satse i Narvik, i hele Narvik. En industrisatsing vi ikke engang hadde turt å drømme om.

Like etter ble Norge rammet av en strømkrise, som vi fortsatt står i.

Poenget her er at det har skjedd mye på det året som har gått siden vi foreslo å støtte innbyggerforslaget.

Ja til å utrede

Senterpartiet sa selv fra talerstolen at det er viktig at det er opp til hver kommune med utgangspunkt i hvilken situasjon kommunen står i. Her er vi enig.

Vi i Arbeiderpartiet mener premissene for Narvik kommune og det nevnte neivedtaket har endret seg vesentlig det siste året.

Det må selvsagt understrekes at selv om vi stemte for å la avsnittet om kraftproduksjon stå i kommuneplanens samfunnsdel, betyr ikke det at vi nå har sagt ja til utbygging av vindkraft.

Årelange prosesser

Det eneste vi har sagt ja til er at administrasjonen kan utrede hvilke områder som eventuelt kan benyttes til fremtidig kraftproduksjon, alle typer kraftproduksjon. Da kan vi få reelle forslag til behandling i kommuneplanens arealdel, som vi så kan si ja eller nei til.

Deretter må det komme reguleringsplaner fra aktuelle utbyggere som vi også kan si ja eller nei til.

Dette er prosesser som tar tid, flere år. Og derfor mener vi det er riktig å starte nå.

Beredt!

Vi må være beredt!

Vi må se om det er arealer som kan benyttes til energiproduksjon, og vurdere hvilke konsekvenser det kan ha. Slik at vi eventuelt er klare om det skulle vise seg at vi i fremtiden har behov for å produsere mer kraft her.