Eldrerådets uttalelse til Handlingsplan – omsorgen for personer med demens og kognitiv svikt

Eldrerådet i Narvik kommune har behandlet handlingsplanen for omsorgen for personer med demens og kognitiv svikt. Vi står overfor en betydelig utfordring i denne omsorgen. En stor del av den nye kommunen er eldre mennesker, mange av disse over 80 år. Frem mot 2040 vil vi ha ca, 853 personer med demens i kommunen.

KOMPETANSE OG OPPLYSNING

Planen er basert på nasjonale planer om samme tema og følger de tiltak som er anbefalt. Et gjennomgående tema er kompetanse og opplysning, Kunnskap om demens er lav i befolkningen. Når den oppstår hos en person, tar det lang tid før en får en endelig diagnose. Planen tar sikte på å bygge opp kompetanse i hjelpeapparatet, slik at pårørende raskt kan få informasjon og hjelp. Det er behov for flere utdannede fagfolk som kan jobbe med denne problematikken. Etter Eldrerådets mening må det tas et krafttak for å styrke kompetansen. Dette må ikke ligge på sektornivå, men heves opp til en strategisk plan utarbeidet av rådmannsnivået. Den stadige spesialiseringen krever spesialutdannete fagfolk, både innen demens og kreftomsorg. I Narvik har en ikke demensspesialist blant kommunelegene. Dette er et savn ettersom man da må henvende seg til spesialisthelsetjenesten for spørsmål om demens.

ORGANISERINGEN AV HJELPEAPPARATET

Demenskoordinator er tiltenkt en viktig rolle i dette arbeidet. Det er positivt at vi har fått en koordinator på plass. Det skal satses på kortidsplasser og dagplasser. Det er viktig for mange demente å ha en dagplass å oppholde seg på. Eldrerådet vil støtte oppbygging av dagplasser både innen eksisterende institusjoner og andre steder. I planen ønsker en å organisere demensteam innen hjemmetjenesten. Dette vil gjøre arbeidet lettere for den enkelte fagarbeider og styrke kompetansen.

ØKONOMI

Det virker som om de fleste tiltak skal finansieres innenfor eksisterende budsjett. Dette vil ikke fungere ettersom økonomien allerede er sterkt presset innenfor denne sektoren. Ettersom den viktigste ressursen er fagfolk som sykepleiere og andre helsefagarbeidere, må det tas et krafttak for å oppgradere og øke bemanningen på flere felt innen denne omsorgen.

PÅRØRENDES ROLLE

Det er ikke tvil om at de pårørende spiller en viktig rolle i omsorgen for demente. Å ha en person med demens i familien er svært krevende, Det må derfor være lett tilgjengelige kontaktpunkter i hjelpeapparatet, der de kan henvende seg. Det skal satses på å lage individuelle planer for den enkelte bruker, noe som eldrerådet støtter .Når hjelpeapparatet er koblet inn skal pårørende og brukeren ha en fast kontaktperson i hjelpeapparatet de kan forholde seg til.

INFORMASJON

Narvik kommune tar sikte på å være en demensvennlig kommune. Da må vi satse på god informasjon i alle ledd. Det må utarbeides brosjyrer, der tilbud og viktig informasjon er samlet. Ikke alle bruker de digitale løsninger, selv om disse også må være på plass.

Pårørendeskole er nevnt som tiltak man har god erfaring med. Eldrerådet støtter dette tiltaket og mener det må arrangeres flere informasjonsmøter, der pårørende og hjelpeapparatet møtes.

VELFERDSTEKNOLOGI

Det finnes i dag en rekke teknologiske løsninger som kan bidra til at demente kan bo hjemme lengst mulig, Mange demente er i i god form og vil gjerne bevege seg ute, For å unngå at de går seg bort, har en i en del tilfeller tatt i bruk GPS sporing som gir oversikt på hvor vedkommede er. Dette kan være omstridt, men vil være nødvendig i noen tilfeller

Bedre tilgjengelighet mellom hjelpeapparatet og pårørende vil kunne etableres ved hjelp av denne teknologien. Målet er størst mulig trygghet for den enkelte.

SAMARBEIDE

For å kunne gi hjelp til denne gruppa, trenger vi et utstrakt samarbeide mellom alle ledd i hjelpetjenesten. Sykehus, institusjoner, hjelpeapparatet i kommunen og statlige støtteordninger. ..

Også de frivillige organisasjonene er en viktig del av dette, med bla annet aktivitetstilbud og besøkstjeneste og nyttig informasjon.

Et aktivt kulturliv må også omfatte denne gruppen. Eldrerådet er opptatt av at konserter og andre kulturelle aktiviteter, legges til rette for denne gruppen.

ELDRERÅDETS INNSPILL

Øke informasjonen i kommunen om demens. Utarbeide en brosjyre over tiltak og kontakter.

Ta et krafttak for å øke kompetansen i hjelpeapparatet. En egen strategiplan for å øke antallet fagpersoner må utarbeides på sentralt hold og følges opp med bevilgninger.

Øke antallet avlastningstilbud og kortidsplasser og dagplasser Planlegging av nye sykehjemsplasser med skjermede avdelinger vil være nødvendig.

Samarbeidet i alle ledd av tjenesten må utvikles slik at kompetansen blir fordelt på flest mulig.

Organiseringen av tjenesten er en utfordring, Vi kan ikke forvente at en demenskoordinator skal dekke alle tiltak. Etableringen av team i tjenestene, som kan samarbeide om oppgavene er viktig.

Det bør holdes årlige evalueringskonferanser for å se på utvikling av tjenestene. Disse bør samordnes med demensforeningen.