Eldrerådet har hvert år advart mot nedskjæringer i budsjettene for eldreomsorgen, Kommunestyret kan ikke lukke øynene for at vi blir stadig flere eldre i kommunen. Vi er 3434 eldre over 70 år i Narvik, 238 er over 90 år og trenger mye helsehjelp. Hvert år vedtas det urealistiske kutt i budsjettet, for så å konstatere på slutten av året, at dette ikke holdt.

Driften av sykehjem gir ikke mange innsparingstiltak. Det er gjort noen grep på enkelte avdelinger, og flyttet pasienter og personale til f.eks. korttidsavdelinger, der pasienten betaler for mat, klær og husleie. Problemet er at dette monner så lite i forhold til de totale kostnadene. Hjelpetilbudene i eldreomsorgen er basert på ansatte. De må forholde seg til de rammene som vedtas, selv om kravet til kvalitet i omsorgen er den samme.

BEGYNN MED Å SETTE REALISTISKE MÅL

Det er ikke nok å ønske seg nedskjæringer, de må gjennomføres. Narvik har i mange år ligget over utgiftsnivået til sammenlignbare kommuner. Derfor er det ikke nok å sammenlikne tallene. Det er snakk om individer med ulike problemstillinger. Å tro at en kan snu utgiftsnivået på ett eller to år, blir svært urealistisk. Viktig at vi ser på om organiseringen av tjenesten er fornuftig. Da må vi 0 stille og beslutte hvilket nivå som er mulig. Før het det at LEON prinsippet(lavest effektive omsorgsnivå) skal legges til grunn i all planlegging. En helsepolitiker sa at vi mere jobbet etter DEMON prinsippet(det eneste mulige omsorgsnivået)

Harstad har 3770 mennesker over 70 år. Det er 236 flere enn i Narvik. Med færre institusjonsplasser vil jeg anta at de har et sterkt trykk på tjenestene. Kanskje en ide å snakke og lære av hverandre. Eldrerådet vil ta kontakt med eldrerådet i Harstad for å høre om deres erfaringer.

Det er ingen tvil om at det blir mere press på pårørende, dersom det blir drastiske nedskjæringer.

OMSTILLINGER TAR TID OG GOD PLANLEGGING,

Eldrerådet har etterlyst realistisk planlegging og innovasjon i omsorgen. Det legges opp til nye planer som synes bra, men gjennomføringsgraden synes liten p.g.a. økonomien.

Narvik kommune bruker millioner på omstilling i andre sektorer. Nå må det tas grep for denne sektoren.

Eldrerådet vil gjennomgå budsjettforslaget til rådmannen nøye. Vi sitter med god erfaring, som vi kan dele.