Det er mars og det blir vinterfest i Fagernesfjellet med unge utøvere fra hele verden og deres følge, som avløses av Vinterfestuka med festklare mennesker fra hele landet. I løpet av mars vil Narvik bys innbyggertall økes med flere tusen. Innbyggerne og lokalt næringsliv fryder seg. For akkurat nå føles Narvik som verdens navle.

Og vi skal kjenne på gleden. Kjenne på gleden av at en kommune og en by på Narvik sin størrelse klarer å gjennomføre to arrangementer i denne størrelsesorden etter hverandre fordi folk og næringsliv løfter sammen.
Verden vil få se spektakulære tv-bilder som vil bidra til at Narvik befester sin posisjon som turistby og Narvik og omegn som turistregion. Trafikken vil øke, men vil Narvik klare det uten tiltak som gjør gjennomstrømmingen gjennom byen enklere. Ikke på sikt! Statens vegvesen mener vegnettet gjennom Narvik vil kollapse allerede i 2036 av den sterkt økende tungtrafikken. Det har vi ikke råd til å sitte å vente på.

E6 Narvik-tunnelen med tilstøtende sentrumstiltak må derfor snarest få sin naturlige plass i Nasjonal Transportplan for 2022-2033.

Som kjent har Ofoten regionråd i et vedtak fra oktober 2019 gjort følgende prioritering:

E6 Narviktunnelen
Ofotbanen
Hålogalandsveien - ulike parseller

Nordland NHO har prioritert E6 Narviktunnelen som nummer to på vei og Ofotbanen som nummer en på jernbane.

Samferdselsforum Nord, som består av følgende organisasjoner: NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Regon Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF og NHO Logistikk og transport har i Nordland prioritert E6 Narviktunnelen som nummer to på veiprosjekt og Ofotbanen som nummer en på jernbane.
Samferdselsforum Nord sin “stemme” representerer en tyngde og et stort antall aktører som alle ser et behov for å få bytunnel gjennom logistikknutepunktet Narvik.

Og de gjør det både ut fra et logistikksynspunkt og Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Narvik. Folkehelseinstituttet viser her til at Narvik i 2016 hadde så høye grenseverdier i forhold til forurensingsforskriften at snittet var høyt også sett i forhold til landsgjennomsnittet. De tenker kanskje også på at det er Narvik som kan sørge for at Norge får VM i alpint 2027. En søknad alle Nord-Norges ordførere og fylkeskommuner støtter. Et nordnorsk samarbeid som kan gjøre Narvik til vertsby for et av de største idrettsarrangementene på norsk jord dette året.

Det krever at infrastrukturen er på plass.
I april skal våre fylkestingspolitikere ta den vanskelige prioriteringen i mange samferdselsprosjekter i forhold til neste NTP.

Narvik Senterparti ber både egne politikere på fylket og resten av fylkestinget om å “Se til Narvik”!

Det er ikke vanskelig å forklare hvorfor prosjektet er viktig!
Verdiene i nord er nøkkelen til å vedlikeholde og utvikle Norges velstand på kort og lengre sikt. Markedsadgang for våre fiskeri og havbruksprodukter vil i denne sammenheng være avgjørende. Narvik er Nord-Norges logistikknutepunkt. E6 gjennom Narvik er stamvei og hovedvei for innfart og gjennomgangstrafikk.
Narvik sentrum i Narvik er sterkt trafikkbelastet.
Narvik er landsdelens klart største knutepunkt for godsdistribusjon på vei og andelen godstransport er sterkt økende, noe som skaper store utfordringer. Sentrumsområdet er etter hvert blitt sterkt miljøbelastet. Fra 2016 har Narvik kommune igangsatt målinger i tråd forurensningsforskriften kapittel 7, lokal luftkvalitet, for å måle grenseverdiene for svevestøv. Folkehelseinstituttet viser til at Narvik har hatt flest overskridelser av grenseverdiene i landet og dermed den dårligste luftkvaliteten nasjonalt. Folkehelseinstituttet påpeker at nivået til tider er urovekkende høyt og at det vil kunne påvirke helsen til også friske voksne mennesker som oppholder seg i sentrum.
Derfor kjære fylkestingspolitikere må dere følge Ofoten regionråd, NHO Nordland og de andre! Prioriter E6 Narviktunnelen med tilstøtende sentrumstiltak!

Av Ann-Chatrin Braseth - gruppeleder Narvik Sp