Ved å sørge for at vår ungdom får seg en utdannelse, sikrer vi fremtiden vår. Det er de som skal ivareta de oppgavene nordlandssamfunnet vil ha behov for.

Fylkeskommunen har i henhold til opplæringsloven plikt til å utarbeide en årlig rapport.

Tilstandsrapporten skal gi oss en pekepinn på hvordan tilstanden er i de videregående skolene i Nordland og hva vi må jobbe videre med for å beholde og forbedre resultatene.

Denne rapporten skal behandles av fylkestinget i Svolvær denne uken.

Det er oppløftende lesning, Rapporten viser at våre ansatte i videregående skole har gjort en meget god jobb, resultatene blir bedre og pilene peker rett vei.

For å nevne noe så har karakterene blitt bedre, og andelen ungdomskull som fullfører og består videregående opplæring innen to år etter normert tid, har steget ni år på rad.

Fullføringsandelen på studieforberedende i Nordland er 88,8 prosent og ligger kun 0,6 prosentpoeng under nasjonalt gjennomsnitt. Dessverre ligger fullføringsandelen på yrkesfag enda etter med bare 66,6 prosent. Her har vi en vei å gå for å bli bedre.

Historisk sett har guttene hatt større frafall i videregående skole, men det har vært en betydelig framgang de siste årene. Den tidligere store kjønnsforskjellen er derfor redusert i Nordland.

På tross av mange forbedringer, gode resultater og positiv utvikling på de fleste indikatorene, avdekker tilstandsrapporten også svakheter, utfordringer og forbedringspunkt:

De fleste elevene trives godt, men noen elever sliter med ensomhet, psykiske problemer og angst. Dette må tas på alvor og arbeidet med handlingsplan for ung inkludering vil være viktig i dette arbeidet. Regjeringen skal også ha skryt for å ha satt av midler til lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn og unge.

Elever og lærlinger rapporterer om mindre mobbing, men på enkelte utdanningsprogram er det fortsatt registrert mobbing både i skole og i bedrift. Vi har nulltoleranse for mobbing i Nordland og målet er at ingen skal bli utsatt for mobbing under sin skolegang. Mobbing kan føre til utenforskap og i verste fall ødelagte liv. Derfor er det viktig med kunnskapsbasert og systematisk tilnærming for å hindre mobbing.

Vi vet at elevtallet er nedadgående og at det kommer til å bli krevende å opprettholde den strukturen vi har hvis trenden fortsetter. Vi vet også at arbeidslivet endrer seg raskere og den kompetansen man har behov for endres. Derfor vil det bli behov for alternative og fleksible løsninger for utdanning fremover. Denne jobben er fylkesråd for utdanning og kompetanse godt i gang med og er i disse dager rundt i Nordland og samler innspill som et grunnlag for videre jobbing med å finne gode løsninger på dette.

Det skjer mye spennende innen utdanning, vi har nettopp åpnet en ny batterifagskole i Rana, dronefag på Andøya og nå blir det også mulig for yrkesfagelever å kombinere utdanning med toppidrett som det første fylket i Norge.

Kort oppsummert, Videregående skole i Nordland har stadig bedre resultater både når det gjelder karakterer, trivsel og fullføring og er fremoverlent og nytenkende!

Arbeiderpartiet vil fortsette den viktige jobben med å få enda flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående skole.