Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraft – gjøres saksbehandlingen på feil grunnlag?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brorparten av lokalpolitikerne i Narvik kommune har holdt seg stille i båten rundt vindkraftsaken. En begrunnelse som ofte er brukt er at denne saken ikke er saksbehandlet og utredet, så de ønsker ikke å ta en stilling til saken før de har så mye informasjon som mulig for å gjøre et godt og velbegrunnet valg. Men hva hvis de dokumentene de får etter saksbehandlingen er farget i den ene eller andre retning på grunn av feiltolkning av tidligere vedtak? Blir det da et godt begrunnet valg basert på korrekt informasjon?

Rådmann Lars Skjønnås har i kommunestyremøte 18.02.2021 og i artikkel i Fremover uttalt at et av deres og Futurums viktigste styringsverktøy er strategisk næringsplan for Ofoten, og at det står der at Narvik skal være fornybarhovedstaden i Nord-Norge.

Lennart Kvernmo, tidligere næringsrådgiver i Narvik kommune gjentar i en annen artikkel i Fremover at grønn energi er det som er prioritert i strategisk næringsplan, og er det instrumentet som administrasjonen skal forholde seg til i sitt arbeid.

Alt greit så lang. Rådmannen gikk i samme kommunestyre langt i å hevde at enkelte kommunestyrerepresentanter bare leste overskrift og ingress i artikler i Fremover. Jeg mistenker at rådmannen har gjort det samme når det gjelder strategisk næringsplan. Under skal jeg forklare hvorfor.

Strategisk næringsplan for Ofoten har definert målsettinger og strategier for å nå disse målene innenfor fem sektorer. Jeg tar for meg kapittelet om Kraft og fornybar energi.

Her er målsettingen som rådmannen sier «Målet er at Narvik sammen med andre kraftaktører, skal bli fornybarhovedstaden i Nord-Norge».

Så rådmannen har lest overskriften. MEN ... under overskriften fortsetter næringsplanen med å liste opp våre fortrinn (med mine ord): Stor kraftproduksjon, mange store aktører (Statkraft, Statnett, NVE, Nordkraft), UiT utdanner ingeniører til næringen, Forskning og utviklingskompetanse i regionen, Nord-Norge ønsker en klynge innenfor fornybar energi i Narvik og Ofoten.

Så kommer det viktigste. Hvordan skal vi lykkes med å nå målsettingen? Strategien består av fire punkter:

– Aktivt jobbe for å etablere et senter for fornybar energi i Narvik.

– Bygge «fornybar-klynge»

– Aktivt påvirke politikere og andre beslutningstakere om å flytte flere statlige arbeidsplasser til regionskontorene slik som Statkraft, Statnett og NVE

– I større grad utnytte kraftproduksjonen som konkurransefortrinn i forhold til etablering av kraftkrevende industri.

Her står det altså ingen ord om å øke produksjon av fornybar energi, verken vann eller vind. Dette er det som skal styre administrasjonen og Futurum i spørsmål rundt kraft og fornybar energi. Da mener jeg rådmannen og administrasjonen har lest overskriften og tolket den feil. De leser at den betyr ja til alt som omhandler fornybar energi. Jeg leser den, ut fra strategien, som at vi skal bli en «kompetansehovedstad i Nord-Norge for fornybar energi»

Da står vi igjen med et bystyrevedtak fra 2019 som egentlig er en høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft. Denne saken kan ikke jeg huske har vært bredt debattert i narviksamfunnet, med folkemøter, høringsrunder og så videre. Derfor vil jeg tro vedtaket er basert på saksutredning fra administrasjonen (saksbehandler Lennart Kvernmo). Og forutsatt at min påstand lenger opp i innlegget holder vann, vil jeg tro at disse saksdokumentene også var farget av at man har misforstått sitt viktigste styringsdokument?

På bakgrunn av dette håper jeg både innbyggere i Narvik kommune, men spesielt politikere og administrasjon ser på hva som faktisk står i strategisk næringsplan for Ofoten, forholder seg til det, og behandler kommuneplanens arealdel med helt blanke ark rundt vindkraft. Og ikke lar tidligere vedtak som er gjort på bakgrunn av feil i saksbehandling være førende for hva Narvik skal og ikke skal mene rundt dette.

Kommentarer til denne saken