Narvik og omegn turistforening (NOT) er bekymret over ønsket Fellesnemnda for Nye Narvik kommune presenterer i Fremover 25.09.2019, om å bygge ut mer vindkraft i Narvik-regionen. Den verdien urørt natur utgjør, både for vandrere i fjellet og for klimaet, er for stor til at vi har råd til å sette den på spill ved ytterligere vindkraftutbygging til lands.

NOT ønsker det grønne skiftet velkommen, og vi ser at behovet for utslippsfri energi er stort og økende. Vindkraft er et godt alternativ til fossil energi, og vi er ikke prinsipielt imot vindkraftutbygging. Vi mener imidlertid at vi som lokalsamfunn må ha flere tanker i hodet på en gang, og at vi må greie å ta hensyn til den urørte naturen vi forvalter. Før vi trenger å bygge nye vindkraftanlegg kan vi for eksempel oppgradere dagens eksisterende vannkraftverk. Dagens næringsliv omtaler 10.05.2019 en studie gjennomført av NTNU som undersøker potensialet for kraft ved en slik oppgradering, og konklusjonen finner vi i artikkelens overskrift «vindmøller overflødig om vi fornyer vannkraften».

Urørt natur har en egenverdi i seg selv. Den er en garantist for artsmangfoldet på kloden. NVE påpeker i sitt analyseskjema for område 34 av 01.04.2019, som omtales i Fremover 04.10.2019, at fuglelivet i vårt område er rikt. Vi i NOT er redd for at det ikke vil være mulig å bevare et så mangfoldig fugleliv i Tysfjord-området etter en vindkraftutbygging. Videre betegner NVE landskapet som variert, med «flere landskapstyper som er sjeldne i Norge», og de framholder at «fjellandskapet rundt Narvik og inn mot svenskegrensen utgjør et viktig friluftsområde med nasjonal betydning».

Den urørte naturen i Ofoten representerer også en nytteverdi for oss som bor i området, samt for gjester fra andre deler av landet og besøkende fra andre land. Vi som bruker naturen til vandringer har stor glede av å nyte både stillheten og det estetiske uttrykket som fjell, elver, vann, vegetasjon og dyreliv danner. En dag, en helg eller ei uke i urørt natur er restitusjon for sjelen, og det er noe som er nyttig i dagens tidvis over-effektive samfunn.

En annen nytteverdi som naturen utgjør, og som kan måles mer konkret, er funksjonen den har som turistmål. NOTs hytter har hvert år besøk av både enkeltpersoner og grupper som oppsøker fjellheimen i Nye Narvik kommune for å søke den restitusjonen og naturopplevelsen det gir å vandre i vårt løypenett. Disse turistene benytter seg også av infrastrukturen i lokalsamfunnet vårt, gjennom transport til Narvik-regionen og til fjellområdene der, kjøp av proviant og utstyr, og overnatting både i for- og etterkant av turen.

Narvik og omegn turistforening mener at vi som bor i Narvik-regionen og forvalter naturen her må se konsekvensene av ytterligere vindkraftutbygging, og kreve stans. Egenverdien naturen har i seg selv, og nytteverdien den utgjør for oss mennesker, er for stor til at vi kan gjøre så store inngrep i den. Når vi enda har mye energikapasitet å hente på å oppruste eksisterende vannkraftverk er det ikke behov for å etablere nye vindkraftverk.