Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraftprosjektene som må stoppes

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens § 10-4, eller ikke gis utsatt igangsettelsesfrist.

NOF fortsetter å utfordre myndighetene. En gjennomgang av norske Emerald Network-områder viser at en rekke av dem er berørte av vindkraftkonsesjoner. Nettverket av naturområder i Emerald Network («smaragd-nettverket») skal sikre leveområdene for dyr og planter, og er underlagt Bernkonvensjonen. Skogvoll naturreservat er nærmeste nabo (cirka 2 km) til det planlagte Andmyran vindkraftverk på Andøya, og med i nettverket! NOF følger opp denne utrolige situasjonen både med norske myndigheter og med Bernkonvensjonens myndigheter, som begge har ansvaret for dette nettverket av naturperler som skal bevares for ettertiden.

Andmyran vindkraftverk beslaglegger altså ikke bare naturareal av stor verdi i seg selv, men er også i konflikt med flere tilgrensende verneområder av internasjonal betydning. Dersom kraftverket blir realisert vi det bl.a. utgjøre en barriere under næringstrekk for det betydelige antallet tyvjo og smålom som hekker i reservatet og på selve Andmyran. Myrlandskapet på Andøya er unikt i global sammenheng og burde uten tvil kvalifisere for et betydelig større område enn Skogvoll naturreservat som nytt Emerald Network-område. Faktisk foreslo Fylkesmannen i Nordland så sent som i 2019 å verne Andmyran, noe som er i tråd med Stortingets ønske om supplerende vern av viktig natur, der IBA-områder (globalt viktige fugleområder) og utvidelser av Ramsarområder prioriteres.

Men også implementeringen av Bernkonvensjonens mer generelle syn på hva som må ligge til grunn for en evt. norsk vindkraftutbygging må vektlegges sterkt. Vedtaket fra Bernkonvensjonens partsmøte 23.- 26. november 2009 omfatter anbefalinger om hvilke krav som bør stilles til saksbehandling av vindkraftsøknader og planlegging av vindkraft i Norge generelt. Norske miljø- og energimyndigheter synes å ha gått glipp av sentrale poeng her. Bernkonvensjonens rekommendasjoner fra 2009 er i høyeste grad relevante for en rekke av de konsesjonssakene som har utløst sterk og økende motstand de siste månedene:

Med hovedfokus på vern og forvaltning av fuglelivet, som er en av de beste og lettest lesbare indikatorene på tilstand i naturen, har NOF fra de første vindkraftsakene i Norge vært klare på at den beste og på lang sikt eneste farbare vei for å unngå betydelige skader på arter og bestander, er å unngå samlokalisering av vindkraftverk og viktige funksjonsområder for natur, og da spesielt fugler. Sett under ett er det altfor påfallende at vindkraftverk til nå er blitt lokalisert til noen av de mest uberørte og ofte viktigste naturområdene i det norske kystlandskapet.

Så lenge det ikke er iverksatt tiltak for konsesjonsgitte vindkraftverk som representerer en akutt trussel mot særlig verdifulle naturområder, er det fremdeles mulig å revurdere sakene. I Norge blir det gitt tidsavgrenset konsesjon for vindkraftverk i forhold til byggestart og idriftsettelse. Det burde gi et godt utgangspunkt for å trekke tilbake konsesjoner som er gitt på mangelfullt og sviktende kunnskapsgrunnlag.

De siste rapporter om global miljøstatus graderer bestandsnedgang og tap eller fare for tap av arter som følge av arealforbruk som den største trusselen og den viktigste utfordringen globalt. Etter NOFs syn er dette sterkt gjeldende også i vårt land. Derfor ber vi innstendig om at energimyndighetene tar en full gjennomgang av den trusselen som en rekke konsesjonsgitte og planlagte vindkraftverk representerer for norsk natur. Den beste måten å starte på, er å ta fatt i de enkeltsakene som nå ligger på bordet for avgjørelser om forlenging av konsesjon, i høringsfase eller under klagebehandling. Flere av disse er etter NOFs oppfatning utillatelige, sett i forhold til nasjonale miljømål og prioriteringer, og etter konvensjoner og avtaler Norge har forpliktet seg til internasjonalt.

Kommentarer til denne saken