Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraftutbygginger - En alvorlig trussel for samisk kultur og næringsliv!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samisk tilstedeværelse i nord kan identifiseres fra langt tilbake i tid. Faktisk kan man si at Nord-Norge er fundamentert på samisk skikk og bruk, med tamreindriften og kystfisket som den fremste kulturbærer. I følge Forskningsinstituttet NORCE sin rapport om samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik Kommune (Rapport 21-2019, NORCE Samfunnsforskning) omtales samisk reindrift som tilstedeværende i vårt område (vest for kjølen) allerede fra 1400-tallet. Dette handler om ulike driftsmønster som kystsamisk, skogsamisk- og nomadisk reindrift (før og etter riksgrenseetableringen i 1751). Dagens reindrift er i vår region organisert gjennom sju ulike distrikt. Et omfattende område som strekker seg fra Riksgrensen i øst til Kanstadfjorden og vestre Hinnøy i vest. Som en forutsetning for kulturbærende reindrift er tilgangen til utmarksareal av avgjørende betydning, naturområder som i økende grad blir utsatt for utbygginger og irreversible inngrep.

Vindkraftutbyggingen er eksempel på slike inngrep, og i løpet av en kort periode er det gitt 88 konsesjoner, flere av disse er svært konfliktfylte og har rammet eller vil ramme reindriftsnæringen hardt. Her kan Øyfjellet i Vefsn, Kvitfjell/Raudfjell i Tromsø og Fosenhalvøya nevnes spesielt. Antall vindmølleprosjekter i vårt område begrenser seg pr. i dag til Nygårdsfjellet Vindpark i Narvik kommune, men det er grunn til å forvente ytterlige press på naturareal også her i tiden som kommer. Som eksempel vil jeg vise til en artikkel i Fremover hvor Narviks ordfører Rune Edvardsen uttaler om vindkraft,- at Narvik er midt i blinken for slik virksomhet.

SVs Samepolitiske Nettverk anser det derfor som svært gledelig at landsstyret i SV den 7. Juni har gjort vedtak som tar til orde for sterkere vern av samiske interesser mot vindkraftutbygging. I vedtaket legges det særlig vekt på;
• At urfolk sine tradisjonelle næringer må bli gitt et mye sterkere vern i prosessene rundt vindkraftutbygging. Representanter for samisk tamreindrift må bli konsultert i forkant når det blir foreslått inngrep som kan påverke drifta deres. Det skal arbeides sammen med urfolkets representanter for å unngå at eventuelle vindkraftplaner skader næringa, og ikke minst: tiltak som påfører næringa skade, skal ikke settes i verk med mindre næringsutøverne som blir skadelidende av utbyggingen gir sitt informerte samtykke.
• All konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging i samiske område må utsettes inntil rettssituasjonen rundt land og vann er bedre avklart gjennom behandling av Samerettsutvalget 2.
• At det ikke blir planlagt nye vindkraftutbygginger i landområder med sørsamisk tamreindrift. Sørsamisk språk og kultur, som er spesielt sterkt knyttet til reindrifta, er kritisk truet og behøver et spesielt vern.

SVs Samepolitiske Nettverk er spesielt fornøyd med at landsstyret i SV i vedtaket så sterkt vektlegger, gjennom disse punktene, § 108 i Grunnloven hvor det står at: «De statlige styresmaktene skal legge til rette for at den samiske folkegruppen kan trygge og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv».

Prosessene vedrørende godkjenning av store vindkraftutbygginger er både mangelfulle og udemokratiske, og prioriterer vindkraftinvestorene og deres samarbeidspartnere. For disse er et konsesjonsregime med rask saksbehandling og lite lokal innflytelse en fordel. For samisk kulturbærende reindrift, er slike mangelfulle prosesser ingen ukjent problemstilling dessverre. Etter at den norsk-svensk reinbeitekonvensjon utløp i 2005 er rettstilstanden til grenseoverskridende reindrift delvis uklar. Dette problematiserer driften naturligvis. I tillegg gir inngrep og forstyrrelser knyttet til motorisert ferdsel, utbygginger (herunder hytter og forsvarsanlegg), regulering av vassdrag og installasjoner store utfordringer for reindriften. Gjennom historien har det samiske folk opplevd så, måtte ha tålt så mye. Det er på høy tid nå at storsamfunnet tenker seg om før samisk kulturbærende reindrift er historie i seg selv.

Kommentarer til denne saken